Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 

§ 1
 

1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
3. Pokój wynajęty i opłacony nie można anulować z powodu indywidualnych oczekiwań gościa.

 

§ 2

1. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
2. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

 

§ 3

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet w sytuacji jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
2. Osoby niezameldowane w hotelu  mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 13-ej do godz. 22-ej.
3. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy. Wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub mieniu innych gości. Wyrządził szkodę na osobie innego gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w hotelu. Zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

 

§ 4

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

-    warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
-    bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu,
-    profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
-    sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
-    sprawną pod względem technicznym usługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby – w miarę posiadanych możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

§ 5

Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

-    udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
-    budzenie o oznaczonej godzinie,
-    udostępnienie sejfu w celu przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu,
-    przechowywanie bagażu; hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
-    dokonywanie rezerwacji w innych hotelach w Polsce.

 

§ 6

Parkowanie samochodu na terenie hotelu jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i jest płatne w kwocie 30 PLN za dobę.

§ 7

Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych pozostawionych w pokoju hotelowym.

 

§ 8

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00 dnia następnego.
2. Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

§ 9

1. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

§ 10

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym mogą zostać odesłane na życzenie gościa pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez 1 miesiąc.

 

§ 11

1. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
2. Wyznaczone miejsce do palenia znajduje się w ogródku letnim przed hotelem.
3. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia hotel obciąży gości karą w wysokości 300 PLN netto.

§ 12

Śniadania hotelowe wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 9.00.

§ 13

Hotel przyjmuje dzieci wyłącznie w wieku powyżej 15 lat, w standardowym rozliczeniu.

§ 14

W hotelu obowiązuje meldunek gości.

 

Dyrekcja Hotelu